เอกสารใช้ในการขอสินเชื่อ

ผู้เช่าซื้อ

กรณีที่มีรายได้ประจำ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อื่นๆ

 1. สำเนาประชาชน 8 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 8 แผ่น
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5.  หนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 60 วัน
 6. สำเนาคู่มือทะเบียนรถ
  - หน้าบันทึกภาษีหรือ หน้า 16
  - หน้าบันทึกเจ้าหน้าที่ (กรณีจำนำซื้อขายกันเอง ซื้อขายผ่านเต็นท์)
 7.  สำเนาสมุดธนาคารที่ ให้บริษัทโอนเงินให้
 8. สำเนาสัญญาไฟแนนซ์เดิม (กรณีย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายกันเอง)
 9. ใบเสร็จใบกำกับภาษีปัจจุบัน หรือใกล้เคียง หรือใบส่งงวด (กรณีย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายกันเอง)
 10. เอกสารประกอบอื่นๆ

 

กรณีประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน 8 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 8 แผ่น
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5. เอกสารประกอบอาชีพ
  - ค้าขาย (ทะเบียนพาณิชย์ ใบเสร็จซื้อขาย) อื่นๆ
  - เกษตรกร โฉนดที่ทำกิน ใบโควต้าอ้อย อื่นๆ
  - อาชีพอื่นๆ ตามเอกสารอาชีพนั้นๆ
 6. สำเนาคู่มือรถ
  - หน้าบันทึกภาษี (หรือหน้า 16) ถ้ามี
  - หน้าบันทึกเจ้าหน้าที่ (กรณีจำนำ ซื้อขายกันเอง ซื้อขายผ่านเต็นท์)
 7. สำเนาสมุดธนาคารที่จะให้บริษัทโอนเงินให้
 8. สำเนาสัญญาคู่ฉบับไฟแนนซ์เดิม (กรณีรี-ย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขาย)
 9. ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ล่าสุดหรือใกล้เคียง หรือใบส่งงวด
 10. เอกสารประกอบอื่นๆ

 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคนที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 2. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง กรณีที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือสำเนาทะเบียนรถยนต์ สำหรับลูกค้าที่นำผ่อนค่างวดรถยนต์กับสถาบันการเงิน
 3. หนังสือรับรอง หจก. บริษัท ฯ
 4. statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
 5. สำเนาสมุดธนาคารที่จะให้บริษัทโอนเงินให้
 6. สัญญาคู่ฉบับไฟแนนซ์เดิม (กรณีรี-ย้ายไฟแนนซ์ ซื้อขายกันเอง)
 7. ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ล่าสุดหรือใกล้เคียง
 8. เอกสารประกอบอื่นๆ

 

ผู้ค้ำประกัน

กรณีที่มีรายได้ประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อื่นๆ

 1. สำเนาประชาชน 4 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 แผ่น
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5. หนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 60 วัน
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ

 

กรณีประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่รายได้ประจำ

 1. สำเนาประชาชน 4 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 แผ่น
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. statement 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
 5. เอกสารประกอบอาชีพ เช่น
  - ค้าขาย ทะเบียนพาณิชย์
  - เกษตร สำเนาโฉนดที่ทำกิน
  - อื่นๆ
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ

 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคนที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 2. หนังสือรับรอง หจก. บริษัท ฯ
 3. statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน

 

โทร. 084-2643388